Hình ảnh của Bộ máy khoan YG-100
Bộ máy khoan YG-100, gắn động cơ điện 37 Kw, Trung Quốc sản xuất

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ máy khoan YG-80
Bộ máy khoan YG-80, gắn động cơ điện 30 Kw, Trung Quốc sản xuất

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ máy khoan YG-70
Bộ máy khoan YG-70, gắn động cơ điện 22 Kw, Trung Quốc sản xuất

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ máy khoan YG-60
Bộ máy khoan YG-60, gắn động cơ điện 22 Kw, Trung Quốc sản xuất.

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ máy khoan YG-30
Bộ máy khoan YG-30, gắn động cơ điện 20 Kw, Trung Quốc sản xuất.

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ máy khoan KQD-100
Bộ máy khoan KQD-100, gắn động cơ điện 4 Kw,Trung Quốc

0,00 ₫